info@alindakirtasiye.com

KVKK Başvuru Formu

KVKK Başvuru Formu

İşbu Bilgi Talep Etme Formu (“Form”), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde sayılan haklarınızı  (“Şirketimiz” veya “Alinda Kırtasiye”) karşı kullanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

Şirketimiz’e yapmış olduğunuz bilgi talebi başvurusunu etkili bir şekilde değerlendirebilmemiz için lütfen aşağıdaki sorulara verdiğiniz cevapların ve bilgilerin doğru ve güncel olduğundan emin olunuz.

Şirketimiz tarafından, işbu Form kapsamında sağlamış olduğunuz bilgiler, bilgi talebinize cevap verebilmek amacı dışında başka bir sebeple işlenmeyecektir ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Şirketimiz işbu Form’u ve varsa eklerini KVKK ve ikincil yasal düzenlemelerine uygun olarak gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alarak muhafaza eder.

 1. Başvuru konusu işlenen kişisel veriler size mi ait?

                  Evet. (Lütfen 4. başlığı doldurunuz.)

                  Hayır, ilgili kişi adına hareket ediyorum. (Lütfen 3. başlığı doldurunuz.)

 1. Sizin/İlgili kişinin Şirketimiz ile olan ilişkiniz/ilişkisi
MüşteriÇalışanDiğer: (lütfen belirtiniz)
ZiyaretçiEski Çalışan
 1. Başvuru Sahibinin Bilgileri (Başvuruyu yapan kişi ilgili kişi değilse):
Adınız- Soyadınız: 
T.C. Kimlik No./Pasaport No.: 
Tebligat adresiniz (Ev/iş): 
Telefon Numaranız (İş/Cep): 
KEP adresiniz: 

Dikkat: İlgili kişi adına başvurunuzu sadece posta yoluyla ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı veya mobil imzanızı kullanmak suretiyle yapabilirsiniz. Yetkili olduğunuzu belirten resmi belgeyi Form’a ekleyiniz. Aksi halde başvurunuzu değerlendirmeye alamayacağımızı belirtmek isteriz.

 1. İlgili Kişinin Bilgileri
Adınız – Soyadınız: 
T.C. Kimlik No./Pasaport No.: 
Tebligat adresiniz (Ev/iş): 
Telefon Numaranız (İş/Cep): 
E-posta adresiniz[1]: 

Dikkat: Başvurunuzu sadece posta yoluyla ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizi, güvenli elektronik imzanızı, mobil imzanızı veya Şirketimiz’e daha önce bildirdiğiniz e-posta adresinizi kullanmak suretiyle yapabilirsiniz. Posta yoluyla yapacağınız başvurularınızda kimliğinizi doğrulayacak resmi belgeyi Form’a ekleyiniz. Aksi halde başvurunuzu değerlendirmeye alamayacağımızı belirtmek isteriz. 

 1. Başvuru Sebebi

Başvuru talebinde bulunmak istediğiniz konu başlığını Tablo-1’de işaretleyerek belirtiniz.

Başvuru talebinizi/iddianızı somutlaştıracak belgeler ile Tablo-1’de işaretlemiş olduğunuz konu başlığına ilişkin açıklamalarınızı Form’a ekleyerek birlikte göndermeyi unutmayınız. Şirketimiz, gerekmesi halinde sizden ek bilgi ve belge talebinde bulunabilecektir.

Tablo-1
Kişisel verilerimin işlenip işlenmediğini öğrenmek istiyorum. 
Şirketiniz tarafından kişisel verilerim işleniyorsa, işleme faaliyetlerine ilişkin bilgi talep ediyorum. 
Kişisel verilerimin işlenme amacı/amaçları ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığı hakkında bilgi talep ediyorum. 
Kişisel verilerimin yurtiçinde veya yurtdışına aktarımının gerçekleşip gerçekleşmediği; gerçekleşiyor ise aktarma gerekçesi ve aktarılan üçüncü kişiler hakkında bilgi talep ediyorum. 
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olduğunu düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini talep ediyorum.Düzeltilmesini istediğinizi kişisel veriyi aşağıdaki “Seçiminiz” bölümüne belirtiniz.Seçiminiz:  
Kişisel verilerimin işlenmesini gerektiren hallerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep ediyorum.  
Düzeltme talebim kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum. 
İmha talebim kapsamında gerçekleştirilen işlemlerin, kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep ediyorum. 
İşlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ile aleyhime sonuç doğduğunu düşünüyorum ve bu sonuca itiraz ediyorum.Aleyhinize olduğunu düşündüğünüz analiz sonucunu  “Seçiminiz” alanına yazınız ve itirazınızı destekleyen belgeleri ek olarak gönderiniz.Seçiminiz 
Kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle uğramış olduğum zararın giderilmesini talep ediyorum.Kanuna aykırılığa konu olan hususu  “Seçiminiz” alanına yazınız ve destekleyici belgeleri (mahkeme kararı,  Kurul kararı, maddi zararın tutarını gösteren belgeler vb.) Form’a ekleyiniz Seçiminiz 

Dikkat: Kişisel verilerinizin aşağıdaki hallerden en az biri sebebiyle işleniyor olması halinde başvurunuzu değerlendirmeye alamayacağımızı belirtmek isteriz.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç işlememek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarı faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verinin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.
 1. Başvuru Sürecinde İzlenmesi Gereken Yol

Başvurunuzuz aşağıdaki yöntemlerden biri yoluyla gerçekleştirebilirsiniz. Başvurunuzu yaparken talebinizin varsa dayanağını gösteren bilgi ve belgeler ile kimliğinizi doğrulayan belgeleri işbu Form ile birlikte paylaşmayı unutmayınız.

BAŞVURU YÖNTEMİBAŞVURU ADRESİBAŞVURUDA BELİRTİLECEK BİLGİ
Elden BaşvuruŞemsipaşa, Maraş Cd. No:2, 34250 Gaziosmanpaşa/İstanbulZarf üzerinde “KVKK Bilgi Edinme” ve “KVK Yetkilisi      [Alinda Kırtasiye]” bilgilerine yer veriniz.
İadeli Taahhütlü MektupŞemsipaşa, Maraş Cd. No:2, 34250 Gaziosmanpaşa/İstanbulTebligat zarfı üzerinde “KVKK Bilgi Edinme” ve “KVK Yetkilisi [Alinda Kırtasiye]” bilgilerine yer veriniz.
Elektronik Posta[info@alindakirtasiye.com]Elektronik postanın konu kısmına “KVKK Bilgi Edinme” yazınız.
 1. Başvurunuzun ücretlendirilmesi

Başvurunuza verilecek cevabın;

 • 10 sayfayı geçmesi halinde her sayfa başı 1 (bir) Türk Lirası olarak ve
 • CD, flaş bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesini talep etmeniz halinde maliyetini geçmeyen miktarda ücretlendirileceğini
 • Posta yoluyla gönderilmesini talep etmeniz halinde karşı taraf ödemeli gönderileceğini

bilgilerinize sunarız. İşlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, ilgili mevzuatta belirlenen tarifelerdeki ücretler talep edilecektir. Başvurunun, Şirketimiz’in bir hatasından kaynaklı olması halinde alınan ücret ilgiliye iade edilecektir.

 1. Başvurunuzun Sonuçlandırılması

Başvurunuzdaki talebinizin niteliğine göre başvurunuz, Şirketimiz’e ulaştığı tarihten itibaren “en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde” gerekçeli olarak yanıtlanacaktır. Şirketimiz bilgi talebinizi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklamak şartıyla işbu talebinizi reddetme hakkına sahiptir.

Aşağıda ıslak imzası bulunan ve yukarıda Başvuru Sahibi olarak tanımlanan kişi, ben/ilgili kişi adına hareket eden vekili/temsilcisi ……………….. olarak, Şirketiniz bünyesinde işlenen kişisel verilerim hakkında yukarıda açıklanan talep konusu ve detayları kapsamında bilgilendirilmeyi ve işbu talebimin gereğinin yapılmasını talep ediyorum.
İmza:Tarih:Yer:
0
Sepetiniz
 • No products in the cart.